Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové stanovy spolku od 3.6.2015

30. 3. 2015

Stanovy  spolku

  Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČO 26594391

 se sídlem Třebízského 382/1, 397 01 Písek

(dále jen spolek)

adresa pro doručování : Josef Tajbner, 397 01 Písek, Třebízského 382/1

https://garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

č.l. I.

 

Základní ustanovení

 

Spolek se řídí platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, platnými stanovami spolku a přijatými závěry na členských schůzích spolku.

 

 

č.l. II.

 

Název a sídlo spolku

 

Spolek má název : Spolek Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22 etapa.

Sídlo spolku je na adrese : Třebízského 382/1, 397 01 Písek.

Doručovat k rukám Josefa Tajbnera, Třebízského 382/1, 397 01 Písek.

Webové stránky spolku jsou na adrese : https://garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

 

 

č.l. III.

 

Účel a činnost spolku

 

Účelem a hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů členů spolku spočívajících ve správě garáží členů spolku. Zejména jde o  :

 

 1. zajišťování přístupu a příjezdu k jednotlivým garážím členů spolku
 2. zajišťování dodávky elektřiny ke garážím jednotlivých členů spolku v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem elektřiny
 3. vybírání příspěvků a úhrad od členů spolku podle rozhodnutí členské schůze spolku
 4. vedení evidence členů spolku a účetnictví spolku

 

 

 

 

č.l. IV.

 

Orgány spolku

 

1). Orgány spolku jsou členská schůze spolku, výbor spolku a kontrolní komise spolku.

 

2). Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku, kterou svolává výbor spolku nejméně jedenkrát ročně. Členská schůze spolku musí být však svolána vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku a nebo z podnětu kontrolní komise spolku. Nesvolá-li výbor spolku členskou schůzi spolku do třiceti dnů od doručení podnětu k jejímu konání, může ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi spolku sám, a to na náklady spolku. Oznámení o konání členské schůze spolku zveřejňuje výbor spolku nejméně 30 dní předem na webových stránkách spolku a dále je může i zveřejnit vhodným způsobem v prostoru garáží členů spolku. Dokumenty pro členskou schůzi spolku mohou být dle povahy zveřejněny na webových stánkách spolku a mohou být i doručeny v písemné podobě, emailem či SMS členům spolku a to na poslední výboru spolku známou adresu nebo na emailovou adresu či telefonní číslo člena spolku. Členská schůze spolku je schopna se usnášet za účasti většiny členů spolku. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů spolku přítomných na členské schůzi spolku v době usnášení, každý člen spolku má jeden hlas.

 

3). Členská schůze spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména schvaluje  :

 

 1. přijetí a změnu stanov spolku  
 2. zrušení a sloučení spolku
 3. volbu předsedy spolku a výboru spolku a jejich odvolání
 4. volbu předsedy kontrolní komise spolku a členů kontrolní komise spolku a jejich odvolání
 5. činnost výboru spolku
 6. činnost kontrolní komise spolku
 7. plán činnosti spolku na další období
 8. hospodaření spolku a návrh rozpočtu spolku na další období
 9. výši odměn pro členy spolku
 10. výši členských a účelových příspěvků a případně i dalších úhrad a jejich splatnost
 11. vyloučení člena ze spolku

  

4). Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku. Je volen členskou schůzí spolku, která volí předsedu spolku a jednotlivé členy výboru spolku a to na dobu než bude zvolen nový předseda spolku či člen výboru spolku. Výbor spolku zabezpečuje realizaci přijatých úkolů v období mezi členskými schůzemi spolku. Rozhoduje o neodkladných záležitostech, když jejich dodatečné projednání musí předložit nejbližší členské schůzi spolku nebo dle situace je povinen svolat členskou schůzi spolku k rozhodnutí o této věci. Výbor spolku vede evidenci členů spolku. Za svou činnost výbor spolku odpovídá členské schůzi spolku. Schůze výboru spolku svolává předseda spolku podle potřeby. Schůze výboru spolku však musí být vždy svolána, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů výboru spolku. Podle potřeby může výbor spolku uložit kontrolní komisi spolku provedení kontroly plnění stanov spolku, kontroly řádného vedení záležitostí spolku, posouzení sporných záležitostí spolku a přezkoumání vyloučení člena spolku.

 

 

 

5). Výbor spolku zejména :

 

 1. zajišťuje realizaci úkolů spolku dle stanov spolku a přijatých usnesení na členských schůzích spolku či podle rozhodnutí výboru spolku
 2. zajišťuje vybírání příspěvků a úhrad dle rozhodnutí členské schůze spolku                      
 3. přijímá nové členy spolku a realizuje ukončení členství ve spolku v souladu s rozhodnutím členské schůze spolku.

 

6). Působnost členů výboru spolku :

 

a). předseda spolku - zastupuje spolek samostatně nebo společně s jednatelem spolku, či pokladníkem spolku. Řídí činnost spolku v souladu se stanovami spolku a odpovídá za plnění úkolů v souladu s přijatými dokumenty spolku. Svolává schůze výboru spolku a dává pokyn jednateli spolku či jinému členu spolku ke svolání členské schůze spolku. Dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov spolku a usnesení členských schůzí spolku. Dává souhlas k finančním operacím v rámci schváleného rozpočtu či rozhodnutí členské schůze spolku nebo výboru spolku.

 

b). jednatel spolku - zastupuje spolek samostatně nebo společně s předsedou spolku či pokladníkem spolku. Odpovídá za řádné evidování došlých a odeslaných písemností a předává je k vyřízení jednotlivým osobám podle rozhodnutí předsedy spolku či výboru spolku. Podepisuje odesílané písemnosti s předsedou spolku či sám. Odpovídá za řádné ukládání a evidování všech zápisů a písemností a dále odpovídá za správnou evidenci členů spolku a za evidenci všech usnesení, úkolů a akcí uložených členskými schůzemi spolku. Dbá o plnění úkolů a akcí, které spadají do jeho kompetence a podává zprávu o jejich průběhu předsedovi spolku a výboru spolku. Odpovídá za přípravu materiálů pro jednotlivé členské a výborové schůze spolku a kontroluje plnění úkolů podle plánu spolku a dalších přijatých dokumentů spolku. Provádí zápisy ze schůzí výboru spolku a z členských schůzí spolku.

 

c). pokladník spolku - zastupuje spolek samostatně nebo společně s předsedou spolku či jednatelem spolku. Provádí finanční operace, vystavuje pokladní doklady a další dokumenty, které podepisuje jménem spolku. Realizuje výběry a ukládání hotovosti na účet spolku a u příslušných peněžních ústavů. Vede pokladní knihu, či jiné pokladní dokumenty a zodpovídá za dodržování pokladního limitu a za svěřené finanční hodnoty. Vydává ceniny a svěřené přísně zúčtovatelné tiskopisy. Vede o nich řádnou a průkaznou evidenci. Zodpovídá za správnost všech prováděných finančních operací a úplnost předepsaných náležitostí pokladních dokladů. V případě zjištění nedostatků nebo závad informuje předsedu spolku. Pokladník spolku nesmí svěřit vykonávání finančních operací jiným osobám bez souhlasu výboru spolku či členské schůze spolku. V případě jeho delší nepřítomnosti musí být svěřené hodnoty, účetní písemnosti a dokumentace protokolárně předány zastupujícímu funkcionáři. Stejně se postupuje i při změně ve funkci pokladníka spolku.

 

7). Kontrolní komise spolku je volena členskou schůzí spolku, která volí předsedu kontrolní komise spolku a jednotlivé členy kontrolní komise spolku a to na dobu než bude zvolen nový předseda kontrolní komise spolku či člen kontrolní komise spolku. Za kontrolní komisi spolku je oprávněn jednat její předseda a nebo pověřený člen kontrolní komise spolku na základě rozhodnutí kontrolní komise spolku. Tato komise spolku provádí samostatně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, kontrolu hospodaření s finančními prostředky spolku. Kontrolní komise spolku na základě rozhodnutí členské schůze spolku nebo výboru spolku kontroluje plnění stanov spolku, dohlíží zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny, posuzuje sporné záležitosti spolku a přezkoumává vyloučení člena spolku. Předseda kontrolní komise spolku a její členové mají právo se zúčastňovat jednání výboru spolku s hlasem poradním. Schůze kontrolní komise spolku svolává předseda kontrolní komise spolku podle potřeby. Schůze kontrolní komise spolku však musí být svolána vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů kontrolní komise spolku.

 

č.l. V.

 

Členství ve spolku

 

1). Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát na základě přihlášky plnoletá fyzická osoba a nebo právnická osoba. Členství ve spolku se váže na osobu člena spolku a nepřechází na jeho právního nástupce. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán, ledaže by si tato právnická osoba určila jiného zástupce.

 

2). Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením, ukončením členství, úmrtím, zánikem spolku, rozhodnutím o přeměně spolku na jinou formu, prodejem garáže, nezaplacením schválených příspěvků a úhrad a to ani v dodatečné přiměřené nové lhůtě určené ve výzvě k zaplacení členskou schůzí spolku nebo výborem spolku, vyloučením a v dalších případech podle rozhodnutí členské schůze spolku. Před ukončením členství ve spolku musí výbor spolku vždy s odcházejícím členem spolku vyrovnat všechny jeho pohledávky, nebo je řešit právní cestou.

 

3). Návrh na vyloučení člena spolku může podat kterýkoliv člen spolku v písemné podobě k rukám výboru spolku. V tomto návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen spolku, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, pak musí mít příležitost se s návrhem na jeho vyloučení seznámit a žádat o jeho vysvětlení. Tento člen spolku má právo uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku v písemné podobě se doručuje vylučovanému členu spolku, který má právo ve lhůtě patnácti dnů od doručení takového rozhodnutí o jeho vyloučení, navrhnout výboru spolku přezkoumání jeho vyloučení kontrolní komisí spolku. Vyloučený člen spolku má právo do tří měsíců od konečného rozhodnutí orgánů spolku o svém vyloučení navrhnout příslušnému soudu, aby rozhodl o neplatnosti  jeho vyloučení, jinak toto právo zaniká.

 

4). Každý člen spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů spolku obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena spolku může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, zletilé dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

 

5). Seznam členů spolku je neveřejný a slouží jen pro potřeby výboru spolku. V seznamu členů spolku se u každého člena spolku uvádějí zejména tyto údaje : označení osoby (titul, jméno, příjmení, název, IČO), adresy či sídlo, číslo parcely, telefonní čísla, emailové adresy a kontaktní osoby. Celý seznam členů spolku může být uveřejněn jen se souhlasem všech jeho členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při souhlasu jen části členů spolku s uveřejněním seznamu členů spolku, mohou být zveřejněny jen ti členové spolku, kteří s tímto souhlasili a z neúplného uveřejněného seznamu členů spolku musí být patrné, že je neúplný.

 

 

č.l. VI.

 

Práva a povinnosti členů spolku

 

1). Člen spolku má právo se podílet na činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku, rozhodovat o činnosti spolku, obracet se na spolek svými podněty, návrhy a dotazy. Každý člen spolku je oprávněn se účastnit členských schůzí spolku. Požaduje-li člen spolku sdělení o skutečnosti spolku, které zákon uveřejnit zakazuje a nebo by jejich uveřejnění způsobilo spolku vážnou újmu, nelze mu ji poskytnout.

 

2). Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, naplňovat přijatá rozhodnutí členských schůzí spolku, platit členské a účelové příspěvky a i další úhrady podle rozhodnutí členské schůze spolku a oznamovat výboru spolku změnu svých kontaktních údajů a to nejpozději do deseti dnů od vzniku této změny.

 

3). Každý člen spolku má právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku, které zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl a nebo se mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Pokud se nelze neplatnosti tohoto rozhodnutí dovolat u orgánů spolku, může se dovolávat jeho neplatnosti u příslušného soudu.

 

4). Každý člen spolku se může nechat ve spolku zastupovat jinou osobou na základě plné moci, to však není možné při výkonu funkce předsedy spolku, člena výboru spolku, předsedy kontrolní komise spolku a člena kontrolní komise spolku a rovněž byl-li člen spolku pověřen členskou schůzí spolku, výborem spolku či předsedou kontrolní komise spolku a kontrolní komisí spolku něco ve prospěch spolku vykonat.

 

 

č.l. VII.

 

Zásady hospodaření spolku

 

Spolek hospodaří jen s příspěvky a úhradami od svých členů a i jiných osob v souladu s rozhodnutími členských schůzí spolku. Spolek nevlastní žádný nemovitý majetek.

 

 

č.l. VIII.

 

Zrušení, likvidace a rozdělení spolku

 

Při rušení, likvidaci a rozdělní spolku se postupuje v souladu rozhodnutím členské schůze spolku podle platných právních předpisů České republiky a Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

č.l. IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

1). Platné stanovy jsou uloženy v sídle spolku a jsou zveřejněny na webových stránkách spolku.

 

2). O skutečnostech, které neobsahují tyto stanovy spolku, je oprávněna rozhodovat členská schůze spolku, nejsou-li v pravomoci jiných orgánů či nejsou-li upraveny v platných právních předpisech České republiky a Evropské unie.

 

3). Stanovy registrované Ministerstvem vnitra České republiky dnem 8.4.2010 pod č.j. VS/1-1/50402/02-R se dnem 3.6.2015 ruší.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář